PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Tin tức - sự kiện
Phường 1 tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17 Phường 1 tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17
tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17
Xem tiếp
Phường 1 ra mắt Đội hình tuyên truyền lưu động trên địa bàn phường Phường 1 ra mắt Đội hình tuyên truyền lưu động trên địa bàn phường
Đội hình tuyên truyền lưu động trên địa bàn phường 1, quận Tân Bình
Xem tiếp
PHƯỜNG 1 TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN CHUẨN BỊ ĐÓN TẾT NHÂM DẦN 2022 PHƯỜNG 1 TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN CHUẨN BỊ ĐÓN TẾT NHÂM DẦN 2022
PHƯỜNG 1 TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN CHUẨN BỊ ĐÓN TẾT NHÂM DẦN 2022
Xem tiếp
Thông báo thời gian tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày Thông báo thời gian tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày
Ủy ban nhân dân phường 1 thực hiện Tháng cao điểm "Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày"
Xem tiếp
Thông báo về việc thực hiện khai báo y tế điện tử Thông báo về việc thực hiện khai báo y tế điện tử
Phường 1 triển khai thực hiện khai báo y tế điện tử
Xem tiếp
HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ BẰNG WEBSITE TRẠM Y TẾ PHƯỜNG HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ BẰNG WEBSITE TRẠM Y TẾ PHƯỜNG
HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ BẰNG WEBSITE TRẠM Y TẾ PHƯỜNG
Xem tiếp
HỘI THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU LUẬT BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP HỘI THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU LUẬT BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP
Tuyên truyền đến Đoàn viên, Hội viên, nhân dân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị trọng đại này là tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2021. 2. Nâng cao nhận thức cho Đoàn viên, Hội viên, nhân dân về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử, tạo sự thống nhất, sự đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử, chủ động đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới đất nước của Nhân dân ta.
Xem tiếp
Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn Phường 1 Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn Phường 1
Ủy ban nhân dân phường 1 thực hiện Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn phường.
Xem tiếp