PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021 – 2022

I. HUY ĐỘNG TRẺ VÀO TRƯỜNG MẦM NON:

1. Đối tượng: Huy động 100% trẻ 5 tuổi (sinh năm 2016) trong diện đi học đang cư trú trên địa bàn phường vào trường Mầm non theo tuyến do Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận quy định, đảm bảo cho trẻ 3 tuổi, 4 tuổi và trẻ có độ tuổi nhà trẻ được đi học, tăng dần tỉ lệ huy động trẻ ở độ tuổi nhà trẻ đến trường.

Lưu ý: Các cơ sở giáo dục Mầm non ngoài công lập nhận trẻ 5 tuổi phải đảm bảo số giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp và thực hiện chăm sóc giáo dục trẻ giáo dục trẻ mẫu giáo 5 tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

2. Hồ sơ nhập học:

Giấy gọi trẻ ra lớp (trẻ mẫu giáo 5 tuổi);

Khai sinh hợp lệ;

Giấy chứng nhận sức khỏe;

Bản sao hộ khẩu hoặc sổ tạm trú hợp lệ (nếu không có sổ tạm trú thì phải có xác nhận của Công an phường chứng minh thuộc diện tạm trú thực tế tại địa phương).

3. Thời gian thực hiện:

Từ ngày 24/4/2021 đến ngày 29/4/2021: Các trường Mầm non xây dựng và triển khai kế hoạch huy động trẻ vào trường Mầm non năm học 2021 – 2022.

Ngày 05/5/2021: Công khai kế hoạch tuyển sinh của các trường Mầm non trên cổng thông tin điện tử.

Từ ngày 15/6/2021 đến ngày 21/6/2021: Thông báo công khai chỉ tiêu huy động trẻ Mầm non. Nhà trường phối hợp với Ủy ban nhân dân phường trong công tác tổ chức huy động trẻ, tuyên truyền sâu rộng trong các tổ dân phố vẹ chỉ tiêu, thời gian huy động trẻ để cha mẹ học sinh hiểu rõ, tránh gây áp lực cho công tác tuyển sinh, đưa trẻ đến trường nhập học theo đúng độ tuổi và đúng tuyến quy định.

Từ ngày 25/6/2021 đến ngày 29/6/2021: Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi giấy gọi trẻ ra lớp Lá và danh sách phân tuyến đã được Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận duyệt đến Ủy ban nhân dân phường.

Từ ngày 30/6/2021: Ủy ban nhân dân phường gửi giấy gọi trẻ ra lớp Lá năm học 2021 – 2022 đến từng hộ gia đình.

Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 08/7/2021: Các trường Mầm non trên địa bàn phường tuyển sinh trực tuyến trên cổng thông tin điện tử http://tuyensinh.vietschool.vn/DangKyTuyenSinh theo phân bổ của Ban chỉ đạo tuyển sinh quận.

Ngày 09/7/2021: Hội đồng tuyển sinh trường báo cáo số liệu, danh sách học sinh 5 tuổi đã tiếp nhận và chưa ra lớp về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 12/7/2021: Thông báo danh sách trẻ được nhận vào học tại trường năm học 2021 – 2022. Lập danh sách và niêm yết trên bảng thông tin của trường cho cha mẹ học sinh theo dõi. Đối với các trường hợp từ chối tiếp nhận, nhà trường phải giải thích rõ cho cha mẹ học sinh biết.

Từ ngày 13/7/2021 đến ngày 15/7/2021: Hội đồng tuyển sinh trường xin bổ sung chỉ tiêu về Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận (nếu có).

Ngày 16/7/2021: Các trường Mầm non nộp số liệu tuyển sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 21/7/2021: Các trường Mầm non công bố danh sách học sinh vào Lớp Một năm học 2021 – 2022.

Ngày 30/8/2021: Các trường Mầm non hoàn chỉnh hồ sơ tuyển sinh và nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo (02 bộ).

II. TUYỂN SINH VÀO LỚP 1:

1. Đối tượng:

Huy động 100% trẻ 6 tuổi (sinh năm 2015) trong diện đi học đang cư trú trên địa bàn phường vào học Lớp Một theo tuyến do Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận quy định. Không nhận học sinh sớm tuổi và không nhận học sinh trái tuyến ngoài quận; trường hợp ngoại lệ nếu còn chỉ tiêu thì Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận xét duyệt.

Đảm bảo 100% học sinh Lớp Một được học 02 buổi/ngày để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thực hiện Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai Đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn quận giai đoạn 2019 - 2025. Tổ chức làm quen Tiếng Anh cho học sinh Lớp Một theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và lộ trình riêng của Thành phố.

Thực hiện Đề án Tin học được Thường trực Ủy ban nhân dân quận ban hành.

2. Hồ sơ nhập học:

Giấy gọi trẻ ra Lớp Một của phường;

Khai sinh hợp lệ;

Bản sao hộ khẩu hoặc sổ tạm trú hợp lệ (nếu không có sổ tạm trú thì phải có xác nhận của Công an phường chứng minh thuộc diện tạm trú thực tế tại địa phương).

Lưu ý: Ủy ban nhân dân phường chuyển hồ sơ trẻ 6 tuổi về các trường tiểu học theo phân tuyến của Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận.

3. Thời gian thực hiện:

Từ ngày 24/4/2021 đến ngày 29/4/2021: Trường Tiểu học Lê Văn Sỹ xây dựng và triển khai kế hoạch huy động trẻ vào trường Tiểu học năm học 2021 – 2022.

Ngày 05/5/2021: Công khai kế hoạch tuyển sinh của trường Tiểu học Lê Văn Sỹ trên cổng thông tin điện tử.

Từ ngày 15/6/2021 đến ngày 20/6/2021: Thông báo công khai chỉ tiêu huy động trẻ Lớp Một. Trường Tiểu học Lê Văn Sỹ phối hợp với Ủy ban nhân dân phường trong công tác tổ chức huy động trẻ, tuyên truyền sâu rộng trong các tổ dân phố về chỉ tiêu, thời gian huy động trẻ để cha mẹ học sinh hiểu rõ, tránh gây áp lực cho công tác tuyển sinh, đưa trẻ đến trường nhập học theo đúng độ tuổi và đúng tuyến quy định.

Từ 21/6/2021 đến 25/6/2021: Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận duyệt danh sách phân tuyến.

Ngày 26/6/2021: Trường Tiểu học Lê Văn Sỹ nhận hồ sơ học sinh theo danh sách phân tuyến đã được Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận duyệt.

Từ ngày 26/6/2021 đến ngày 28/6/2021: Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi giáy gọi trẻ Lớp Một và danh sách phân tuyến đã được Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận duyệt đến Ủy ban nhân dân phường.

Từ ngày 29/6/2021 đến ngày 30/6/2021: Ủy ban nhân dân phường gửi giấy gọi trẻ ra Lớp Một năm học 2021 - 2022 đến từng hộ gia đình.

Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 08/7/2021: Trường Tiểu học Lê Văn Sỹ tuyển sinh trực tuyến trên cổng thông tin điện tử http://tuyensinh.vietschool.vn/DangKyTuyenSinh theo phân bổ của Ban chỉ đạo tuyển sinh quận.

Ngày 09/7/2021: Hội đồng tuyển sinh trường báo cáo số liệu, danh sách học sinh trường đã tiếp nhận và chưa ra lớp về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Từ ngày 10/7/2021 đến ngày 12/7/2021: Ủy ban nhân dân phường xác minh danh sách trẻ chưa ra lớp và tiếp tục vận động cha mẹ học sinh đến trường đăng ký nhập học cho trẻ, gửi danh sách trường hợp bổ sung (nếu có) để Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận phân tuyến bổ sung cho các trường.

Ngày 19/7/2021: Ủy ban nhân dân phường nhận danh sách các trường hợp bổ sung (nếu có) đã được Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận duyệt.

Từ ngày 20/7/2021 đến ngày 22/7/2021: Trường Tiểu học Lê Văn Sỹ tiếp nhận học sinh ra lớp do Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận phân tuyến bổ sung (nếu có).

Ngày 23/7/2021: Trường Tiểu học Lê Văn Sỹ nộp số liệu tuyển sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 31/7/2021: Trường Tiểu học Lê Văn Sỹ công bố danh sách học sinh vào Lớp Một năm học 2021 – 2022.

Ngày 30/8/2021: Trường Tiểu học Lê Văn Sỹ hoàn chỉnh hồ sơ tuyển sinh và nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo (02 bộ).

4. Tuyển sinh vào Lớp Một tăng cường ngoại ngữ:

4.1. Tuyển sinh Lớp Một chương trình tăng cường ngoại ngữ tiếng Anh:

Trường Tiểu học Lê Văn Sỹ tổ chức làm quen tiếng Anh cho học sinh Lớp Một theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và lộ trình riêng của Thành phố.

4.1. Tuyển sinh Lớp Một chương trình tích hợp:

Học sinh tham dự chương trình tích hợp trên tinh thần đăng ký tự nguyện và không tổ chức khảo sát đầu vào.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN HỒ SƠ KHI NHẬN GIẤY GỌI TRẺ:

1. Thời gian, địa điểm:

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 29/6/2021 (Sáng thứ Tư).

Địa điểm: Hội trường UBND phường (số 291 Lê Văn Sỹ, Phường 1, quận Tân Bình).

2. Thành phần hồ sơ:

Khai sinh hợp lệ;

Bản sao hộ khẩu hoặc sổ tạm trú hợp lệ (nếu không có sổ tạm trú thì phải có xác nhận của Công an phường chứng minh thuộc diện tạm trú thực tế tại địa phương).