PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ NGHỊ ĐỊNH 176/2013/NĐ-CP NGÀY 14/11/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN,

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUẬN TÂN BÌNH

bóa

MỘT SỐ QUY ĐỊNH

VỀ LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ NGHỊ ĐỊNH 176/2013/NĐ-CP NGÀY 14/11/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp; Nhằm nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân cần chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch và chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận giới thiệu một số quy định về Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và Nghị định 176/2013/NĐ-CP, cụ thể sau:
I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM (Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm)
1. Bệnh truyền nhiễm gồm các nhóm sau đây (khoản 1 Điều 3): 
- Nhóm A gồm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh.
- Nhóm B gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong.
- Nhóm C gồm các bệnh truyền nhiễm ít nguy hiểm, khả năng lây truyền không nhanh.
2. Các nguyên tắc phòng, chống bệnh truyền nhiễm (Điều 4)
1. Lấy phòng bệnh là chính trong đó thông tin, giáo dục, truyền thông, giám sát bệnh truyền nhiễm là biện pháp chủ yếu. Kết hợp các biện pháp chuyên môn kỹ thuật y tế với các biện pháp xã hội, hành chính trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
2. Thực hiện việc phối hợp liên ngành và huy động xã hội trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm; lồng ghép các hoạt động phòng, chống bệnh truyền nhiễm vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.
3. Công khai, chính xác, kịp thời thông tin về dịch.
4. Chủ động, tích cực, kịp thời, triệt để trong hoạt động phòng, chống dịch.
3. Cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống bệnh truyền nhiễm (Điều 6)
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong phạm vi cả nước.
2. Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong phạm vi cả nước.
3. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
4. Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo phân cấp của Chính phủ.
II. XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế)
1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
- Không khai báo hoặc khai báo không trung thực, kịp thời diễn biến bệnh truyền nhiễm của bản thân với thầy thuốc, nhân viên y tế được giao nhiệm vụ (điểm a khoản 1 Điều 9);
- Không tuân thủ chỉ định, hướng dẫn phòng, chống lây nhiễm bệnh truyền nhiễm của thầy thuốc, nhân viên y tế và nội quy, quy chế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (điểm b khoản 1 Điều 9);
- Không đăng ký theo dõi sức khỏe với trạm y tế xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là trạm y tế xã) nơi cư trú của người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sau khi ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (điểm c khoản 1 Điều 9);
- Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế (điểm a khoản 1 Điều 11).
2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
- Che giấu hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A (điểm a khoản 2 Điều 6);
- Không thực hiện việc xét nghiệm phát hiện bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (điểm b khoản 2 Điều 6);
- Sử dụng người mắc bệnh truyền nhiễm trực tiếp làm những việc có nguy cơ gây lây lan bệnh truyền nhiễm cho người khác hoặc ra cộng đồng (Điều 13).
3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
- Che dấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh truyền nhiễm đã được công bố là có dịch (điểm a khoản 2 Điều 11);
- Không thực hiện hoặc từ chối thực hiện các biện pháp vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế trong vùng có dịch; ngoài phạt tiền còn buộc thực hiện các biện pháp vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế trong vùng có dịch (điểm b khoản 2; điểm a, khoản 7 Điều 11);
- Không thực hiện khai báo về kiểm dịch y tế biên giới theo quy định (điểm a khoản 1 Điều 12);
- Từ chối kiểm tra y tế đối với đối tượng phải kiểm dịch y tế (điểm b khoản 1 Điều 12).
4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các hành vi sau:
- Không tổ chức thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế đối với trường hợp phải thực hiện việc cách ly y tế theo quy định của pháp luật; ngoài phạt tiền còn buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế (điểm a khoản 1 và khoan 3 Điều 10);
- Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; ngoài phạt tiền còn buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế (điểm b khoản 1 và khoan 3 Điều 10);
- Không tham gia chống dịch theo quyết định huy động của Ban Chỉ đạo chống dịch (điểm a khoản 3 Điều 11);
- Thực hiện việc thu phí khám và điều trị đối với trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A; ngoài phạt tiền còn buộc hoàn trả số tiền đã thu không đúng quy định của pháp luật. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng thì nộp vào ngân sách nhà nước (điểm b khoản 3; điểm b, khoản 7 Điều 11);
- Không chấp hành hướng dẫn thực hiện kiểm tra thực tế của kiểm dịch viên y tế đối với đối tượng phải kiểm dịch y tế (điểm a khoản 2 Điều 12).
5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
- Không tổ chức thực hiện việc cách ly y tế đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A; ngoài phạt tiền còn buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế (điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều 10);
- Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, đối tượng kiểm dịch y tế biên giới mắc bệnh hoặc mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A; ngoài phạt tiền còn buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế (điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 10);
- Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch (điểm a khoản 4 Điều 11);
- Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp cấm kinh doanh, sử dụng loại thực phẩm là trung gian truyền bệnh (điểm b khoản 4 Điều 11);
- Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng (điểm c khoản 4 Điều 11);
- Không thực hiện việc xử lý thi hài của người chết do mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A và một số bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B trong danh mục các bệnh truyền nhiễm bắt buộc phải cách ly (điểm b khoản 3 Điều 15).
6. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
- Không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch thuộc nhóm A (điểm a khoản 5 Điều 11);
- Đưa ra khỏi vùng có dịch thuộc nhóm A những vật phẩm, động vật, thực vật, thực phẩm và hàng hóa khác có khả năng lây truyền bệnh dịch (điểm b khoản 5 Điều 11);
- Không thực hiện quyết định buộc tiêu hủy động vật, thực phẩm, thực vật, các vật khác là trung gian truyền bệnh thuộc nhóm A; ngoài phạt tiền còn buộc tiêu hủy động vật, thực phẩm, thực vật, các vật khác (điểm c khoản 5, điểm c khoản 7 Điều 11).
7. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi:
 Không thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế, xử lý y tế đối với người, phương tiện vận tải, hàng hóa mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A; ngoài phạt tiền còn buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế, xử lý y tế đối với người, phương tiện vận tải, hàng hóa mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A (điểm a khoản 4; điểm a khoản 5 Điều 12).
8. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
- Không thực hiện yêu cầu kiểm tra và xử lý y tế đối với phương tiện vận tải trước khi ra khỏi vùng có dịch trong tình trạng khẩn cấp về dịch (điểm a, khoản 6 Điều 11);
- Không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch (điểm b khoản 6 Điều 11);
- Đưa người, phương tiện không có nhiệm vụ vào ổ dịch tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch (điểm c khoản 6 Điều 11);
- Không thực hiện quyết định buộc tiêu hủy động vật, thực phẩm, thực vật, các vật khác có nguy cơ làm lây lan bệnh dịch sang người tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch; ngoài phạt tiền còn buộc tiêu hủy động vật, thực phẩm, thực vật, các vật khác (điểm d khoản 6, điểm c khoản 7 Điều 11).
9. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi sau:
- Thải, bỏ các chất, vật dụng có khả năng làm lây lan bệnh truyền nhiễm gây dịch (khoản 1 Điều 16).
10. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi sau: 
- Không có khu rửa tay, nhà tiêu hợp vệ sinh trong cơ quan, cơ sở y tế, trường học và cơ sở công cộng khác (khoản 2 Điều 16.
11. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sau: 
- Xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư tập trung, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm khi chưa có báo cáo đánh giá tác động sức khỏe.
 

/public/upload/pct.ubnd/files/T%E1%BB%9D%20g%E1%BA%A5p%20v%E1%BB%81%20y%20t%E1%BA%BF.doc