PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Phụ lục 09 - Về mẫu báo cáo kết quả thực hiện quản lý Nhà nước về tần số vô tuyến điện

 

UBND quận/huyện …..

Phòng …………………

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng 11 năm 2019

BÁO CÁO

Về kết quả thực hiện quản lý Nhà nước về tần số vô tuyến điện

 

 
   

1. Tình hình sử dụng tần số vô tuyến điện của các đài truyền thanh không dây:

- Danh sách đài truyền thanh không dây trên địa bàn.

- Danh sách đài truyền thanh không dây đã thực hiện thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo quy định.

2. Tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật:

- Nội dung triển khai kế hoạch tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh, sử dụng thiết bị liên lạc nội bộ (máy bộ đàm), điện thoại cố định không dây chuẩn DECT 6.0:

3. Kiểm tra, xử lý vi phạm:

- Số lượt kiểm tra về kinh doanh, sử dụng thiết bị liên lạc nội bộ (máy bộ đàm), điện thoại cố định không dây chuẩn DECT 6.0:

- Số đơn vị vi phạm:

- Tổng số tiền xử phạt:

4. Hướng dẫn thủ tục cấp phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (áp dụng đối với Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ):

- Tổng số phương tiện nghề cá (đánh bắt xa bờ, gần bờ thực hiện đăng kiểm phương tiện tại thành phố):

- Tổng số phương tiện nghề cá có sử dụng thiết bị tần số vô tuyến điện:

- Tổng số hộ gia đình được hướng dẫn thủ tục cấp phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện:

- Tổng số phương tiện nghề cá đã thực hiện thủ tục cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện:

Nơi nhận:

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Lưu.

Chức danh/ Đơn vị

(ký tên đóng dấu)