PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2022

Căn cứ Bộ Luật Lao động, số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Thông báo số 257/TB-VP ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc Khánh năm 2022,

Ủy ban nhân dân Phường 1 thông báo việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ Lễ Quốc khánh từ ngày 01 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày 02 tháng 9 năm 2022.

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào điều kiện thực tế, chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp, đúng quy định pháp luật. Đồng thời bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân và công tác phòng, chống dịch bệnh.

3. Các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ dân treo cờ Tổ quốc từ ngày 01 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày 02 tháng 9 năm 2022.

4. Các cơ quan, đơn vị bố trí trực vào ngày nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và các nơi vui chơi công cộng.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng phối hợp khu phố, tổ dân phố vận động hộ dân treo cờ Tổ quốc ở từng địa bàn dân cư. Tiếp tục triển khai, kiểm tra, giám sát thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường.

6. Ban điều hành 5 khu phố, 64 tổ dân phố tổ chức ra quân, dọn dẹp vệ sinh, xóa các bảng quảng cáo sai quy định trên các tuyến đường, tuyến hẻm trên địa bàn; thực hiện tốt công tác vận động Nhân dân, các cơ sở kinh doanh thực hiện giữ gìn vệ sinh tại khu dân cư; tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh và mỹ quan đô thị.