PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Phụ lục 13 - Mẫu Báo cáo việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
UBND …………………...
Phòng ………………….
     
BÁO CÁO
Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
(định kỳ trước ngày 5 tháng 7 và ngày 5 tháng 01 hàng năm)
I.  Kết quả tuyên truyền         
STT Nội dung tuyên truyền Số lần tuyên truyền Cách thức tuyên truyền
1      
     
II. Số lượng hồ sơ đã được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích  
STT Tên thủ tục hành chính Số lượng hồ sơ Ghi chú
1      
     
III.  Khó khăn, vướng mắc        
IV.  Kế hoạch thực hiện kỳ tới