PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
Thông tin tuyên truyền
Thông báo về việc triển khai sử dụng Hệ thống khai báo y tế điện tử của Thành phố Thông báo về việc triển khai sử dụng Hệ thống khai báo y tế điện tử của Thành phố
UBND phường 1 triển khai thực hiện đăng ký thông tin sử dụng Hệ thống khai báo y tế của Thành phố Hồ Chí Minh
Xem tiếp
Thông báo về việc thực hiện khai báo y tế điện tử Thông báo về việc thực hiện khai báo y tế điện tử
Phường 1 triển khai thực hiện khai báo y tế điện tử
Xem tiếp
HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ BẰNG WEBSITE TRẠM Y TẾ PHƯỜNG HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ BẰNG WEBSITE TRẠM Y TẾ PHƯỜNG
HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ BẰNG WEBSITE TRẠM Y TẾ PHƯỜNG
Xem tiếp
HỘI THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU LUẬT BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP HỘI THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU LUẬT BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP
Tuyên truyền đến Đoàn viên, Hội viên, nhân dân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị trọng đại này là tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2021. 2. Nâng cao nhận thức cho Đoàn viên, Hội viên, nhân dân về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử, tạo sự thống nhất, sự đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử, chủ động đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới đất nước của Nhân dân ta.
Xem tiếp
Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn Phường 1 Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn Phường 1
Ủy ban nhân dân phường 1 thực hiện Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn phường.
Xem tiếp
Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021 – 2022 Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021 – 2022
Ủy ban nhân dân phường xây dựng kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021 – 2022
Xem tiếp
NHỮNG LƯU Ý VỀ CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN NHỮNG LƯU Ý VỀ CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
NHỮNG LƯU Ý VỀ CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Xem tiếp
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện cấp thẻ BHYT mẫu mới từ ngày 01/4/2021 Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện cấp thẻ BHYT mẫu mới từ ngày 01/4/2021
Mẫu thẻ BHYT mới là một trong những giải pháp cải cách hành chính hiệu quả của ngành BHXH Việt Nam, đảm bảo tốt nhất quyền lợi về BHYT cho người tham gia, tạo thuận lợi cho cơ sở KCB BHYT và cơ quan BHXH trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách BHYT.
Xem tiếp
Hướng dẫn về hồ sơ ứng của đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026 Hướng dẫn về hồ sơ ứng của đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026
Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bầu cừ đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy ban nhân dân phường 1 đăng tải Thông báo số 37/TB-UBBC của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026 hướng dẫn về hồ sơ ứng của đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026
Xem tiếp