PHƯỜNG 1 QUẬN TÂN BÌNH

Thông báo
THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ THỰC HIỆN LIÊN THÔNG NHÓM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH VÀ ĐĂNG KÝ THUẾ

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế thực hiện liên thông nhóm thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế trên địa bàn thành phố ban hành theo quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chi tiết tại đây.